‘09202020Cavery’

Sunday, Sept. 20, 2020, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)